Večnosť na každý deň so Zlato Lux.

Cart

Hlavná 82/83, 040 01 Košice | 055/623 36 26

Večnosť na každý deň so Zlato Lux.

Cart

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod ZLATO lux

Pri každom nákupe odporúčame našim zákazníkom vopred sa oboznámiť s našimi obchodnými podmienkami, keďže svojím nákupom prejavujú svoj súhlas s nimi.

1. ÚVOD

1. Spoločnosť ZLATO lux s. r. o. Slovenská republika, týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnené na internetovej stránke www.zlatolux.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

3. Na týchto stránkach je prevádzkované internetové zlatníctvo ZLATO lux s.r.o. ponúkajúce predaj vybraného spotrebného tovaru. Prevádzkovateľom ZLATO lux s.r.o. a dodávateľom ponúkaného tovaru je firma ZLATO lux s. r. o., so sídlom Hlavná 83, 040 01 Košice, IČO: 44500572, IČ DPH: SK2022719039, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice 1 vložka číslo: 22825/v.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. Predávajúci:

ZLATO lux s. r. o., so sídlom Hlavná 83, 040 01 Košice, IČO: 44500572, IČ DPH: SK2022719039, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice 1 vložka číslo: 22825/v.

 2. Kupujúci:

Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach internetového obchodu.

3. Predmet kúpnej zmluvy:

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

3. Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný podľa výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.

4. Potvrdenie objednávky:

Potvrdenie prijatej objednávky systém zašle automaticky e-mailom do schránky Kupujúceho, ktorú uviedol pri zadaní objednávky. V deň odoslania zásielky bude Kupujúci o tom taktiež informovaný e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky.

5. Dodacie lehoty a podmienky:

Tovar sa doručuje Slovenskou poštou alebo osobným odberom v predajniach ZLATO lux s.r.o. Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený a Predávajúci nezodpovedá za dobu dodania prostredníctvom tretej strany. Originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list bude po vybavení objednávky cez e – shop zaslaný na emailovú adresu Kupujúceho. V prípade osobného odberu si tieto doklady Kupujúci prevezme osobne spolu s tovarom. Tovar, ktorý je výsledkom vlastnej objednávky Kupujúceho (tovar je gravírovaný alebo vyrábaný na zákazku) môže byť dodaný v iných lehotách.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

4. Spôsob platby za tovar:

Pri dokončovaní objednávky ponúkame viacero možností platby:

1. PLATBA KARTOU

Platba kartou prebieha cez platobnú bránu GOPAY s. r. o. Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768. Všetky údaje o platobnej karte sú chránené autoritou GOPAY s. r. o. Celý proces prebieha mimo nášho e-shopu. Po platbe je Kupujúci presmerovaný späť na stránky www.zlatolux.sk a bude mu zobrazená informácia o potvrdení prijatia objednávky.

2. PLATBA V HOTOVOSTI NA PREDAJNI ak si kupújuci zakúpi šperk osobne v predaniach ZLATO lux s.r.o.

5. Poplatky za doručenie a balenie tovaru:

Všetok objednaný tovar je doručovaný za aktuálne ceny našich zmluvných prepravcov bez navýšenia. Objednávateľ má možnosť vybrať si spôsob doručenia.

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:

1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka:

Kupujúci je oprávnený prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t. j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky, informácie, ako sa starať o šperky, vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka sa nevzťahuje na vady:

  1. Spôsobené mechanickým poškodením tovaru: roztrhnutie retiazky a náramku, povrchové poškodenie tvaru a povrchu šperku, ako sú ryhy spôsobené mechanickým poškodením šperku, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zapučenie, pokrivenie, vypadnutie kameňa spôsobené zlomením alebo pokrivením krapne, v ktorej je kameň uchytený, ulomenie zapínania, zalomenie lankových retiazok, prasknutie a deformácia šíny prsteňa a plastových tvarov, zaoxidovanie šperku. Všetky nedostatky, ktoré sú spôsobené nevhodným zaobchádzaním so šperkom, môže Kupujúci podať na opravu, ktorú poskytujeme ako spoplatnenú službu v každej zákazkovej predajni obchodnej siete ZLATO lux, s. r. o.
  2. Poškodenie tovaru spôsobené bežným nosením: Prirodzené opotrebenie, ako je ošúchanie závesných krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch, predratie očiek na retiazkach, bežné opotrebenie rhodiovaného šperku, napríklad spodnej časti prsteňov z bieleho zlata.
  3. Tovar znehodnotený pri nedodržaní pokynov pre riadnu starostlivosť.
  4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

Záruka:

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.Výmena tovaru do 60 dní

Šperk vložte do plastovej obálky, ktorá je bežne na predaj na pošte. Na túto obálku napíšte adresu ZLATO lux s.r.o.  a odošlite najlepšie poisteným listom (nie na dobierku, neodporúčame ani balíkom, nakoľko balíky nám pošta nedoručuje, a teda sa predĺži čas na riešenie vašej výmeny). Zásielka od Vás musí obsahovať nasledovné:

A – šperk v pôvodnom balení, B – informácie o objednávke, C – certifikát o pravosti kameňa pri diamantových šperkov a šperkov s pravými prírodnými kameňmi.

Dôležité upozornenie: pri šperkoch, ktoré neboli skladom a museli ste na nich čakať, teda sa vyrábali až po prijatí Vašej objednávky, alebo boli na želanie zákazníka dodatočne gravírované, ako napríklad obrúčky alebo náramky s platničkou, už nie je možné vymeniť ani vrátiť.

ZLATO lux si vyhradzuje tiež právo na neschválenie výmeny/vrátenia šperku, ktorý javí známky viditeľného nosenia, povrchového opotrebenia alebo mechanického poškodenia. Vaša výmena bude realizovaná v priebehu 30 dní od doručenia šperku na výmenné oddelenie.

9. Zrušenie objednávky:

Každú objednávku môžete zrušiť do 15:00 v deň objednania. Ak bola objednávka prijatá do 15:00, alebo ak bola objednávka prijatá predchádzajúci deň po 15:00, kontaktujte nás e-mailom na hlavna@zlatolux.sk, alebo telefonicky na čísle 055/6233626 a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku za tovar kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 30 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

10. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Tovar objednaný, upravovaný na zákazku (ako sú hlavne obrúčky, zásnubné prstene, prstene s kameňmi, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade, gravírovanie do šperkov) je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek zákazníka a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 14 dní.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady na odoslanie tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Zásielku, ktorú posielate Vy k nám, hradíte Vy. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte, prosím, späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list (ak bol súčasťou), návod na použitie, certifikát  atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. (Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame, t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11. Osobitné dojednania pri kúpe tovaru zo zlata

Zákazník je oprávnený v lehote 90 dní od dodania tovaru predávajúcim, požiadať predávajúceho o spätnú kúpu dodaného tovaru, a to len v prípade, ak predmetom kúpy bol výrobok zo zlata. Uvedené oprávnenie je zákazník povinný uplatniť u predávajúceho písomne, telefonicky alebo emailom vo vyššie uvedenej 90 – dňovej lehote. V prípade výslovného záujmu predávajúceho o spätnú kúpu tovaru je zákazník povinný zaslať predmetný tovar predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. Po doručení tohto tovaru predávajúci posúdi stav opotrebovanosti a funkčnosti tovaru a oznámi zákazníkovi v lehote 30 dní od prevzatia tovaru cenu, za ktorú predmetný tovar spätne odkúpi od zákazníka. V prípade akceptácie tejto ceny zákazníkom zaplatí predávajúci zákazníkovi v lehote 3 dní dojednanú cenu. V prípade ak nedôjde k dohode o spätnom odkúpení tovaru, predávajúci vráti tovar zákazníkovi, pričom zákazník je povinný uhradiť predávajúcemu náklady súvisiace so spätným doručením tovaru, ktoré sa uskutoční zaslaním na dobierku alebo poisteným listom.

12. Miery uvádzané pri danom produkte:

Všetky miery produktu sú merané v najhrubšom a najširšom mieste šperku. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne pochopenie tohto meracieho systému.

13. Súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom:

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

14.Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu a kontaktná adresa elektronickej pošty: Bekim Gegaj, hlavna@zlatolux.sk

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25. 9. 2019.